Denna kronologiska översikt är tagen ur Leo Trotskijs triologi Ryska revolutionens historia

1774
Uppror av kosacker och bönder – Pugatjevupproret.
1825
December – Dekabristupproret mot tsarismen under ledning av liberala officerare.

1861
Livegenskapen avskaffas i Ryssland.

1871
Pariskommunen, arbetarna har makten i 72 dagar i Paris

1882
Plechanov publicerar den första pamflett som introducerar marxismen i Ryssland.

1905
1905 års revolution i Ryssland. Den första organiseringen i sovjeter av ryska arbetare.
9 januari – ”Blodiga söndagen” – arbetare ledda av fader Gapon frambär petition till tsaren och nedmejas av tsarens trupper. Den 10 oktober bildades arbetarrådet, sovjeten, i Petersburg

1914
1 augusti – Första världskriget inleds.
4 november – Bolsjevikernas deputerade i Riksduman arresteras och förvisas till Sibirien.

1915
April – Den ryska revolutionära och internationalistiska tidningen Nasje Slovo börjar utkomma i Paris med Trotskij i redaktionen.
September – Internationell socialistisk konferens mot kriget i Zimmerwald i Schweiz.

1916
Maj – Den andra internationella socialistiska konferensen mot kriget i Kienthal.

1917
9 januari – Gatusammankomster och typografstrejk hedrar årsdagen av den ”Blodiga söndagen”.
14 februari – Den sista riksduman samlas.
23 februari – Firandet av Internationella kvinnodagen inleder revolutionen.
24 februari – 200 000 arbetare strejkar i Petrograd.
25 februari – Generalstrejk i Petrograd. Skjutande och arresteringar av revolutionärer.
26 februari – Duman upplöses av tsaren. De deputerade skingras men beslutar sig för att inte lämna staden. Tiotusentals arbetare ute på gatorna.
27 februari – Gardesregementena gör myteri. Bildandet av sovjeten av arbetardeputerade i Petrograd. Bildandet av dumans provisoriska kommitté.
28 februari – Tsarens ministrar arresteras. Schlüsselburgfängelset intas. Första utgåvan av Izvestija – ”Nyheter från sovjeten”.
1 mars – ”Order nr 1” tillkännages för soldaterna. Bildandet av sovjetens soldatsektion. Moskvasovjetens första sammanträde.
2 mars – Tsaren Nikolaus II abdikerar till förmån för storhertig Michail. Den provisoriska regeringen bildas av dumans provisoriska kommitté, med sovjetens stöd och med Kerenskij som justitieminister.
3 mars – Storhertig Michail abdikerar. Den provisoriska regeringen tillkännager revolutionen inför världen via radio.
5 mars – Första utgåvan av Pravda – bolsjevikpartiets centralorgan.
6 mars – Den provisoriska regeringen deklarerar amnesti för politiska fångar.
8 mars – Tsaren arresteras vid Mogilev.
14 mars – Hänvändelse från sovjeten ”till folken i hela världen”, till förmän för fred utan annekteringar eller skadestånd.
23 mars – Begravningen av revolutionens martyrer.
29 mars – Allrysk konferens för sovjeterna.
3 april – Lenin, Zinovjev och andra bolsjeviker anländer från Schweiz.
4 april – Lenins Aprilteser formulerar hans politik för proletär revolution.
18 april – Firande av 1 maj – den internationella socialistiska helgdagen. Utrikesminister Miljukov avsänder en not till de allierade och utlovar krig till segern på de gamla villkoren.
20 april – Väpnade protestdemonstrationer mot Miljukovs not – ”aprildagarna”.
24 april – Inleds bolsjevikpartiets allryska konferens.
1 maj – Petrogradsovjeten röstar för en koalitionsregering.
2 maj – Miljukov avgår.
4 maj – Trotskij anländer från Amerika och understödjer Lenins politik. En allrysk kongress av bondedeputerade öppnas i Petrograd.
5 maj – Koalitionsregeringen bildas med Kerenskij som krigsminister.
17 maj – Kronstadtsovjeten förklarar sig såsom enda regeringsorganet på Kronstadt.
25 maj – Allrysk kongress med socialistrevolutionära partiet.
30 maj – Den första konferensen av fabriks- och verkstadskommittéer öppnas i Petrograd.
3 juni– Den första allryska sovjetkongressen.
16 juni – Kerenskij beordrar de ryska arméerna att ta till offensiven.
18 juni – En demonstration sammankallad av mensjevikerna och socialistrevolutionärerna, genom sovjeten i Petrograd, visar sig bli en bolsjevikdemonstration.
19 juni – Patriotisk demonstration på Nevskij Prospekt, med porträtt av Kerenskij.
3–5 juli – ”Julidagarna” – halvuppror följt av försök att krossa bolsjevismen i Petrograd.
6 juli – Kerenskijoffensiven bryter samman när tyskarna slår sönder de ryska linjerna vid Tarnopol på södra fronten.
7 juli – Den socialistiska regeringen för revolutionens räddande bildas med Kerenskij som ordförande.
12 juli – Dödsstraffet återinförs i armén.
16 juli – Kornilov ersätter Brusilov som arméns överbefälhavare.
23 juli – Trotskij och Lunatjarskij fängslas. Lenin går under jorden.
24 juli – En ny koalitionsregering med kadeter ersätter regeringen för revolutionens räddning.
26 juli – Bolsjevikpartiets sjätte kongress; fusion med mezjrajontsij. Val av den centralkommitté som kommer att leda partiet igenom oktoberrevolutionen.
12 augusti – Rikskonferens i Moskva föranleder generalstrejk av Moskvas arbetare. Konferensen hyllar Kornilov, som i hemlighet fastställer 27 augusti för ett kontrarevolutionärt uppror.
18–21 augusti – Tyskarna bryter igenom nordfronten, intar Riga och hotar Petrograd.
26 augusti – Regeringen fördubblar priset på säd. Ministrar avgår för att ge Kerenskij fria händer.
27 augusti – Kerenskij försöker avsätta Kornilov, som ignorerar hans order och inleder marschen mot Petrograd. Sovjetkommittén för kamp mot kontrarevolutionen bildas.
28–30 augusti – Kornilovkuppen bryter samman när arbetare saboterar framryckningen och hans trupper deserterar.
1 september – Kornilov arresteras vid högkvarteret i Mogilev. En bolsjevikresolution får för första gången majoritet i Petrogradsovjeten.
4 september – Trotskij friges mot borgen av den provisoriska regeringen.
5 september – Bolsjevikresolution genomröstas i Moskvasovjeten.
9 september – Petrogradsovjetens bolsjevikmajoritet formellt erkänd. Kompromissmakarnas presidium avgår.
14 september – Den demokratiska konferensen öppnas i Petrograd.
21 september – Den demokratiska konferensen avslutas efter att ha valt ett råd för republiken, eller förparlament. Petrogradsovjeten sammankallar allrysk sovjetkongress till 20 oktober.
24 september – Den sista koalitionsregeringen bildas, med Kerenskij som ordförande.
7 oktober – Bolsjevikerna drar sig ur Republikens råd.
9 oktober – Petrogradsovjeten röstar för att bilda Kommittén för revolutionens försvar.
10 oktober – Bolsjevikernas centralkommitté antar Lenins resolution om väpnat uppror som en omedelbar uppgift.
13 oktober – Petrograds soldatsovjet röstar för att överföra den militära auktoriteten från högkvarteret till Militärrevolutionära kommittén. Den norra regionala sovjetkongressen tillstyrker den kommande allryska kongressen och förklarar sig vara för sovjetmakt.
15 oktober – Kievsovjeten förklarar sig för sovjetmakt.
16 oktober – Sydvästra regionala sovjetkongressen i Minsk förklarar sig för sovjetmakt. Möte med bolsjevikernas centralkommitté bekräftar Lenins resolution om upproret i opposition mot Zinovjev och Kamenev.
17 oktober – Rykten om bolsjevikuppror förblir rykten. Zinovjev och Kamenev angriper upprorspolitiken från bolsjevikernas centralkommitté offentligt i pressen. Allryska centralexekutivkommittén för sovjeterna uppskjuter allryska sovjetkongressen från 20 oktober till 25 oktober.
19 oktober – Urals regionala sovjetkongress förklarar sig vara för sovjetmakt.
20 oktober – Kommittén för revolutionens försvar, känd som Revolutionära militärkommittén, påbörjar aktiva förberedelser för upproret.
22 oktober – Stora möten runtom i Petrograd när sovjettrupper mobiliseras för inspektion.
23 oktober – Peterpaulsfästningen, det sista militära hindret av någon betydelse i Petrograd, går över till sovjeterna.
24 oktober – Provisoriska regeringen utfärdar order om att vidta juridiska åtgärder mot Militärrevolutionära kommittén, undertrycka bolsjeviktidningarna, och föra lojala trupper till Petrograd. Order som aldrig utfördes. Kerenskij håller sitt sista tal inför Republikens råd. Vänstersocialistrevolutionärer antyder villighet att delta i revolutionära militärkommittén.
25 oktober – Upproret inleds kl 14. Republikens råd stängs av trupper kl 24.
26 oktober – Lenin håller sitt första offentliga tal vid ett sammanträde med Petrogradsovjeten kl 3. Operationerna mot den provisoriska regeringens säte i Vinterpalatset påbörjas kl 9. Andra allryska sovjetkongressen öppnas i Smolnij kl 11. Vinterpalatset faller och den provisoriska regeringen arresteras kl 14. Andra allryska sovjetkongressen antar dekret om fred och jord och upprättar den nya regeringen – Folkkommissariernas råd. Kongressen ajourneras kl 5 den 27 oktober.

Annonser